1623214419215

استاد قاسم زاده

دپارتمان علوم

استاد قاسم زاده، لیسانس صنایع

دیگر اعضا