سومین دوره نظرسنجی عملکرد دبیران

دبیرستان نسیم اندیشه هرساله به پایش عملکرد دبیران می پردازد که فرم نظرسنجی عملکرد دبیران یکی از ابزارهای این راهبرد مهم است. نتایج این نظرسنجی هرساله توسط پرسنل آموشگاه مورد بررسی و مبنای بسیاری از اصلاحات و تصمیم گیری ها قرار خواهد گرفت. لذا از دانش آموزان عزیز تقاضا می شود با ورود به لینک های زیر با دقت و انصاف کامل به تکمیل فرم های مربوط به دبیر هر درس پرداخته و توجه داشته باشند نظرات آنها نزد پرسنل مدرسه کاملا محرمانه باقی خواهد ماند.

شایان ذکر است امکان شرکت در نظرسنجی از زمان انتشار این برگه تا تاریخ پایان اسفندماه سال جاری (1401) وجود دارد.